Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

 

Sphere

 

CARTE.

Cover art

  1. Úvod
  2. Jak nakupovat
  3. Reklamační řád
Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

pro internetový obchod
stihl novotny

 

I. Všeobecná ustanovení

a) Tento reklamační řád byl zpracován dle podkladů z Občanského a Obchodního zákoníku a obsahuje informace pro zákazníka, uplatňujícího reklamaci zboží, zakoupeného u obchodní firmy Radek Novotný prostřednictvím internetového obchodu.
b) Prodávajícím je obchodní společnost Radek Novotný., sídlem Rádlo 194, 468 03, Rádlo, IČO : 63762951, DIČ : CZ7402182920
c) Kupující převzetím zboží od prodávajícího, vyzvednutím zboží v prodejní síti prodávajícího, nebo převzetím zboží na poště, či od přepravce, souhlasí s tímto reklamačním řádem.


II. Předmět a účel reklamačního řádu

Reklamační řád upravuje podmínky, za nichž lze uplatnit kupujícím práva z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamaci“) v prodejních jednotkách společnosti Radek Novotný, přičemž účelem tohoto reklamačního řádu je i stanovení postupu pro rychlé a správné vyřizování reklamací.


III. Záruční podmínky

Kupujícímu se důrazně doporučuje si zboží při převzetí řádně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vady, je povinen je bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.

V případě mechanického poškození obalu zboží při převzetí od dopravce, je kupující povinen zkontrolovat stav tohoto zboží. Pokud bude při prohlídce zjištěno zjevné poškození zboží, je kupující povinen vyhotovit o tomto záznam za přítomnosti dopravce a převzetí odmítnout. Pokud kupující převzetí zboží neodmítne, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce pouze za podmínek uvedených v předchozím odstavci. V případě odmítnutí zboží z důvodu poškození při přepravě bude kupujícímu zaslán výrobek nový, a to bezplatně.

Podpisem přepravního listu kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky nebylo ani při náležité prohlídce zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do tří dnů od převzetí zboží.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat záruční podmínky včetně příslušné uživatelské příručky (návodu k obsluze). V případě užívání výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze) nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek, či poškozením způsobeným vyšší mocí. Stejně bude postupováno v případě vzniku vady v důsledku přepětí v rozvodné síti. Na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, nálepkami, sériovými čísly, nebo nesoucí znaky nekvalifikované opravy se záruka nevztahuje.

Prodávající neodpovídá za případné vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.


IV. Místo uplatnění reklamace

a) Kupující uplatňuje reklamaci v prodejně, kde zboží zakoupil a není-li to možné například proto, že taková prodejna již byla zrušena, nebo je přechodně uzavřena, pak je třeba reklamaci uplatnit v prodejně k přijímání takových reklamací prodávajícím určené a pokud by ani takové místo nebylo určeno, potom přímo v sídle společnosti prodávajícího.
b) Je-li v záručním listě uveden jiný prodejce, či výrobce určený k provedení opravy a jež je v místě provozní jednotky prodávajícího, nebo v místě pro kupujícího bližším, může uplatnit kupující právo na opravu u tohoto a tím uplatnit právo ze záruky.
c) Skutečnost, kdy a kde bylo zboží zakoupeno prokazuje kupující zejména příslušným prodejním dokladem, záručním listem, nebo jiným prokazatelným způsobem.


V. Vyřízení reklamace

Kupující může uplatnit také reklamaci zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.). V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu reklamačního oddělení prodejce, musí být zásilka viditelně označena nápisem “REKLAMACE” a obsahovat:

reklamované zboží včetně kompletního příslušenství, kopii nákupního dokladu, platný záruční list, popis (označení) závady a specifikaci práv, která kupující v souvislosti s reklamací uplatňuje, případně i další doklady týkající se dodání zboží, a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato.

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak.
Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží,
• uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí; není-li možné vyřídit oprávněnou reklamaci ihned, přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis
• odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu
• reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků

bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávajícího kupující předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně). Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.


********************************************************************************
POZOR: Adresa pro doručení reklamovaného zboží:
Reklamované zboží zakoupené přes náš internetový obchod, je možné zaslat na adresu:

Radek Novotný - RN technik, Krkonošská 90, 468 41  Tanvald

Balíček označte čitelným slovem REKLAMACE

Při reklamaci je třeba předložit následující:

a) Vaše kontaktní údaje;
b) kopii dokladu o zakoupení zboží (fakturu) nebo jiný doklad prokazující zakoupení zboží;
c) popis závady (např. včetně fotografií);
d) samotné zboží
*********************************************************************************


VI. Lhůty pro uplatnění reklamace

a) Kupující je povinen reklamovat řádně a včas, tedy bez zbytečného odkladu po výskytu vady.
b) Vady zboží lze reklamovat do 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím - spotřebitelem, pokud není na zboží, jeho obalu, návodu, nebo záručním listě uvedena doba delší, nebo pokud zákon výslovně nepřipouští dobu kratší. U kupujících - podnikatelů je pak záruční lhůta 6 měsíců dle obchodního zákoníku.
c) Pokud se ke zboží vydává záruční list, musí být při prodeji řádně vyplněn. Začne-li záruční doba plynout od jiné lhůty, než ode dne prodeje, musí být tato skutečnost vyznačena na záručním listě.
d) Vyřídí-li se reklamace kupujícího opravou, doba od uplatnění reklamace do doby, kdy je kupující povinen po skončení opravy si zboží převzít, se do záruční doby nepočítá.
e) Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za bezvadné, plyne na nové zboží záruční doba původní od jeho nákupu.
f) Nepodal-li spotřebitel reklamaci včas (v reklamační - záruční době), nemá nárok na kladné vyřízení reklamace.


VII. Odpovědnost prodávajícího

Reklamuje-li kupující u prodávajícího, je tento povinen reklamaci řádně prověřit a rozhodnout o jejím vyřízení ihned. V případech, kdy vyřízení vyžaduje odborné posouzení, sepíše prodávající s kupujícím reklamační protokol, kde může být uvedena lhůta vyřízení reklamace. Tato lhůta nesmí přesáhnout 30 dnů od uplatnění reklamace. O vyřízení reklamace je prodávající povinen písemně, nebo telefonicky kupujícího informovat.


VII. Odstranitelné vady

a) Za odstranitelné se považují takové vady, jejichž odstraněním ve stanovené lhůtě neutrpí vzhled, funkce a jakost výrobku.
b) Jde-li o odstranitelnou vadu má kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady.
c) Nebylo-li zboží prokazatelně ještě použito, může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo týkají-li se vady jen součástky, výměnu součástky.
d) Vyskytne-li se na zboží odstranitelná vada a zboží bylo již použito, nemůže kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné.


IX. Neodstranitelné vady

1) Jde-li o neodstranitelnou vadu, která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vad, může kupující podle své volby požadovat :
a) Výměnu vadného zboží za bezvadné.
b) Zrušení kupní smlouvy a vrácení peněz.
2) Stejná práva má kupující, jde-li o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné (po 2 jejich předchozích opravách) vyskytnutí stejné vady po opravě, nebo pro větší počet vad, výrobek řádně užívat. Dále pak při neprovedení opravy ve lhůtě dohodnuté mezi kupujícím a prodejní organizací.


X. Závěrečná ustanovení

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

 

XI. Řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.5.2016

Novinky z našeho blogu

Revoluční minipila GTA 26
Revoluční minipila GTA 26
Revoluční minipila GTA 26. Už jste ji vyzkoušeli? číst celé
Kontakt
Logo
RN TECHNIK
PO - PÁ 8:00 -12:00 13:00 - 17:00, SO a NE ZAVŘENO
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz